Okvire znanstvenoistraživačke djelatnosti uređuje: USTAV MEĐUNARODNI UGOVORI ZAKONI UREDBE PRAVILNICI NAPUTCI

26.11.04


Click here to start


Table of Contents

PRAVNA REGULATIVA ZNANSTVENE DJELATNOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA Darko Bošnjak

Okvire znanstvenoistraživačke djelatnosti uređuje: USTAV MEĐUNARODNI UGOVORI ZAKONI UREDBE PRAVILNICI NAPUTCI

Jamči se sloboda znanstvenoga..., stvaralaštva. Država potiče i pomaže razvitak znanosti... Država štiti znanstvena ..dobra kao duhovne narodne vrednote. Jamči se zaštita moralnih i materijalnih prava koja proistječu iz znanstvenoga, .. stvaralaštva. (Članak 68.)

Jamči se autonomija sveučilišta. Sveučilište samostalno odlučuje o svom ustrojstvu i djelovanju, u skladu sa zakonom. (Članak 67.)

PPT Slide

Berlin Communique

Sustav tri ciklusa

Obrazovna shema i akademski nazivi

PRIJELAZNO RAZDOBLJE VEZANO ZA PDS - PDS po novome od 2004/2005. - studenti PDS imaju pravo dovršiti po programu i uvjetima i steći stupanj po starom Zakonu, - ograničenje završetka 2+2 -studenti koji ne dovrše mogu nastaviti po novome programu, - mr.sc. mogu u roku 8 godina steći dr. sc. izvan studija, - studenti mr. PDS, ako je to predviđeno, na zahtjev i ispunjavanje uvjeta steknu doktorat.

I. NAČELA ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI - sloboda i autonomija stvaralaštva, - javnost rada, - zaštita intelektualnog vlasništva, - poticanje i uvažavanje specifičnosti nacionalnih sadržaja, - etičnost znanstvenika, - povezanost sa sustavom obrazovanja, - međunarodna mjerila kvalitete.

TIJELA FORMIRANJA I PROVOĐENJA ZNANSTVENE I VISOKOOBRAZOVNE POLITIKE

TIJELA ZNANSTVENE I VISOKOOBRAZOVNE POLITIKE - Nacionalno vijeće za znanost, - Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, - Savjet za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja, - Agencija za znanost i visoko obrazovanje - Područna znanstvena i umjetnička vijeća i matični odbori, - Rektorski zbor i Vijeće veleučilišta i visokih škola.

Nacionalno vijeće za znanost (stručno i savjetodavno tijelo koje brine za razvitak i kvalitetu znanosti) Zadaće: - Propisuje i odlučuje (utvrđuje područja, polja i grane; uvjete za znanstvena zvanja; uvjete za ovlaštenja za izbore; imenuje vijeća i MO;), - Predlaže (mjere za unapređenje; pravilnik o vrednovanju projekata, programa i ZO; proglašavanje i vrednovanje znanstvenih centara izvrsnosti); - Daje mišljenje (o nezavisnim projektima, ZT parkovima) - Nadzor i vrednovanje (ZO; projekata, programa, opreme i infrastrukture i surad. mjesta)

Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje (stručno i savjetodavno tijelo koje brine za razvitak i kvalitetu obrazovanja) Zadaće: - Predlaže (mjere za unapređenje; mrežu javnih VU; mjerila i kriterije za osnivanje i vrednovanje VU i programa); - Daje mišljenje i suglasnost (o osnivanju novih VU i programa; uvjete za stjecanje zvanja); - Nadzor i vrednovanje (VU i programa te predlaže dopusnice;).

SAVJET ZA FINANCIRANJE Stručno tijelo obaju Vijeća (15 članova- 3 s instituta, 6 sa sveučilišta, 2 s veleučilišta, 2 predstavnika sindikata i 2 člana koje imenuje ministar) Članove predlažu Rektorski zbor, Vijeća veleučilišta, javnih instituta, sveučilišta, veleučilišta i visoke škole, Ministarstvo i Sindikat. ZADAĆE : Predlaže kriterije za raspodjelu, razmatra prijedloge proračuna Ministarstva i s mišljenjem dostavlja Vijećima.

AGENCIJA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE - Specijalizirana agencija za provođenje stručnih poslova pri vrednovanju i priznavanja stranih diploma i kvalifikacija; - Vrednuje : ZO i VU, projekte i programe, znanstvene mreže, studijske programe, sustav kontrole kvalitete, prikuplja i obrađuje podatke; - Provodi osnivanje nacionalne mreže za osiguravanje kvalitete i Nacionalne mreže ureda za priznavanje.

PODRUČNA VIJEĆA I MATIČNI ODBORI NVZ imenuje članove na prijedloge RZ, sveučilišta, instituta, akademske zajednice i znanstvenika, - PV pitanja iz nadležnosti NVZ, - MO izbor u znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja.

IZBORI U ZNANSTVENA, ZNANSTVENO-NASTAVNA I NASTAVNA ZVANJA (USPOREDBA STAROG I NOVOG REŽIMA)

PPT Slide

Pokretanje postupka za stjecanje zvanja - ne ovisi o radnom mjestu, - pokreće osoba ili znanstvena organizacija na ovlaštenoj ustanovi, - za zaposlenike ta je organizacija isključivo nadležna, - iznimno na zahtjev, NVZ određuje drugu organizaciju, - Područno vijeće ili NV provodi postupak ako nema ovlaštene ZO ili MO.

POSTUPAK IZBORA -zahtjev ovlaštenoj organizaciji uz obavijest MO, - organizacija u roku 30 dana imenuje povjerenstvo, koje u roku 30 dana podnosi izvješće, - ZO u roku 30 daje mišljenje i prijedlog MO, -MO dužan je u roku 60 dana potvrditi, sam provesti ili vratiti na ponovni postupak, - odluka MO je konačna, upravni spor.

DILEME? 1. Da li ovlaštena ZO primjenjuje minimalne uvjete? 3.Da li se mogu preskakati zvanja?

Trajnost zvanja i njegov prestanak - Znanstveno zvanje je trajno, - prestaje prelaskom u više zvanje ili njegovim oduzimanjem, - Oduzima se ako: * znanstvenik nije ispunjavao propisane uvjete, * su znanstveni radovi plagijati ili krivotvoreni rezultati, *postoje teške povrede etičkog kodeksa.

PPT Slide

PPT Slide

PPT Slide

PPT Slide

SURADNIČKA ZVANJA ASISTENT I VIŠI ASISTENT - diplomski studij, najuspješniji studenti, - biraju se natječajem na 6 godina, nakon doktorata ugovor do 10 godina, - svake godine se ocjenjuje prema općem aktu po pisanom mišljenju mentora, - po negativnoj ocjeni redoviti otkaz ugovora o radu.

ZNANSTVENI NOVACI - na zahtjev voditelja projekta i suglasnost ZO, - javnim natječajem i radni odnos u suradničkom zvanju, - mogu sudjelovati u nastavi sukladno ugovoru s visokim učilištem.

II. OBAVLJANJE ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Znanstvenu djelatnost obavljaju: - znanstveni instituti, - sveučilišta i njihove jedinice upisane u Upisnik, - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, - druge pravne osobe i njihove jedinice upisane u Upisnik.

OSNIVANJE ZNANSTVENIH INSTITUTA - domaće ili inozemne pravne ili fizičke osobe - Javni instituti osnivaju se za ostvarivanje znanstvenih programa od strateškog interesa za RH

ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI - organizacija ili skupina znanstvenika koji spadaju u red najkvalitetnijih u svijetu, - ministar na prijedlog NVZ, uz suglasnost i na temelju vrednovanja uz međunarodnu prosudbu, - dobiva prava i obveze na vrijeme od 3 godine i može se produžiti

ZNANSTVENO TEHNOLOGIJSKI PARK - trgovačko društvo, - komercijalizacija znanstvenih rezultata, suradnja i jačanje gospodarstva na znanosti, - ministar na prijedlog NVZ, - porezne olakšice i druge pogodnosti.

  Povezivanje prakse, znanosti, umjetnosti i visokog obrazovanja - organizacija ili unutarnja djelatnost (za povezivanje prakse, znanosti, umjetnosti i visokog obrazovanja), - u radu mogu sudjelovati studenti, sveučilišne i/ili kliničke bolnice, proizvodni centri i sl.

- Dobit za unapređenje rada sveučilišta, - organizacije se osnivaju i njihov se rad uređuje uz suglasnost ministra, - temeljem ugovora s odgovarajućom organizacijom (bolnicom, domom zdravlja) organizira se nastava u toj pravnoj osobi pod vodstvom svojih nastavnika uz sudjelovanje stručnjaka.

PROJEKTI I PROGRAMI - otvorenim natječajima financiraju se projekti, kolaborativni programi, znanstveni novaci, oprema, - ministar na prijedlog NVZ kriterije i postupak, - za projekte i programe znanstvenici i skupina znanstvenika i ZO, za novake i opremu ZO - procjenu NVZ (prosudba inozemna i tuzemna), - ministar odluku o financiranju.

Sustav kolaborativnih znanstvenih programa

Author: Darko Bosnjak