Prva stranica znanstvenog poslijediplomskog studija
 

REPUBLIKA HRVATSKA
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ

ZA UPIS U DOKTORSKI STUDIJ IZ PODRUČJA BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA
ZA STJECANJE AKADEMSKOG STUPNJA DOKTORA ZNANOSTI
u akademskoj godini 2005./2006.

do ukupno 100 studenata

 1. UPIS u prvu godinu doktorskog studija, s početkom nastave u ožujku 2006. godine.

  PRAVO UPISA U PRVU GODINU STUDIJA imaju pristupnici:

  • koji su završili medicinski fakultet ili drugi fakultet iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva i srodnog područja
  • koji imaju prosjek ocjena u dodiplomskoj nastavi najmanje 3,51 (u sustavu ocjenjivanja 5-10 ili A-D prosjek ocjena najmanje 7,51).

 2. UPIS u razlikovnu godinu doktorskog studija, s početkom nastave u ožujku 2006. godine.

  PRAVO UPISA U RAZLIKOVNU GODINU imaju pristupnici:

  • koji su završili prvu godinu stručnog poslijediplomskog studija
  • koji su završili najmanje I. (prvu) godinu srodnoga poslijediplomskog studija na drugim fakultetima (npr. prirodoslovno-matematički fakultet)
  • mogu se prijaviti pristupnici koji imaju uspjeh u dodiplomskoj nastavi i ispod 3,51. Uspjeh ispod 3,51 nosi negativne bodove, i to za svaku desetinku -1 bod. Na studij se ne može upisati s negativnim bodovima.
OSTALI UVJETI
 1. Svi pristupnici koji se upisuju moraju zadovoljiti na provjeri znanja koja se sastoji od pronalaženja i razumi-jevanja stručnog teksta ili znanstvenog članka na internetu, čitanju i pisanju na engleskom jeziku, uz korištenje programa Internet Explorer ili Netscape te pisanja i komunikacije pomoću programa MS Word i elektroničke pošte.
  Medicinski fakultet će organizirati provjeru znanja za sve pristupnike, 28. i 29. siječnja 2006. (subota i nedjelja).
 2. Preporuča se priložiti radove, kongresne sažetke kao i sažetke postera.
 3. Na natječaj se prijavljujete na propisanim obrascima . Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.
VISINA ŠKOLARINE: - 15.000,00 kn po akademskoj godini (dva semestra)
- 830,00 kn za jedan ECTS bod upisanih kolegija razlikovne godine.
Školarinu treba uplatiti u cijelosti prije upisa (postoji mogućnost povoljnog kreditiranja).

ROK ZA PODNOŠENJE MOLBI JE: 20. siječnja 2006. Prijave se šalju na adresu:
 

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
Odsjek za poslijediplomsku nastavu
Šalata 3
10000 Zagreb.

 

U slučaju kada se javi više pristupnika ODABIR će se napraviti prema kriterijima Fakultetskog vijeća u sastavu za poslijediplomsku nastavu (vidjeti u obrascu na http://bio.mef.hr).
Propisanu PRIJAVU i OBRAZAC za kriterije bodovanja te sve dodatne informacije mogu se dobiti:

 • na Medicinskom fakultetu, Odsjek za poslijediplomsku nastavu, Zagreb, Šalata 3
 • na internetskoj stranici http://bio.mef.hr, gdje možete uzeti datoteku 'prijava' i 'obrazac'.
Informacije na e-mail: aputic@mef.hr ili tzidanic@mef.hr
Natječaj je objavljen u dnevnicima "Večernji list" i "Jutarnji list" u srijedu 21. prosinca 2005.

Pristupnici moraju u svrhu prijave na natječaj popuniti i predati dva obrasca:

 1. Prijavu za upis
 2. Obrazac za bodovanje
Propisane obrasce za prijavu na natječaj možete pohraniti (engl. download) s ove stranice (vidi dolje). Molimo obratite pozornost da postoje dvije inačice ovih obrazaca - za upis u I. godinu i u razlikovnu godinu Studija.
Obrasce možete pohraniti na svoje osobno računalo jednostrukim ili dvostrukim klikom na poveznicu obrasca i biranjem opcije Spremi (Save ili Save Target As ili Save Link Target As) iza toga. Svi dokumenti stoje vam na raspolaganju u MS Word obliku.
 
Upis u I. godinu Studija Upis u RAZLIKOVNU godinu Studija
Prijava za upis: Word
Obrazac za bodovanje: Word
Prijava za upis: Word (ispravljen iznos školarine 30.12. 2005.)
Obrazac za bodovanje: Word

Napomena: Kako su prema novom programu Studija polaznici obvezni do upisa u drugu godinu studija predati prijavu doktorske disertacije (i imati mentora pod čijim vodstvom će je izraditi), a da bi upisali treću (završnu) godinu studija moraju imati i prihvaćenu temu doktorske disertacije, to sada pri upisu NE moraju imati suglasnost tzv. "privremenog" mentora kao ranijih godina.

Pristupnici koji smatraju da trebaju poduku iz informatičkog dijela mogu pohađati tečaj pripreme za provjeru znanja koji će se održati u petak i subotu, 13. i 14. siječnja 2006. i to u petak u vremenu 16-19,30 sati i u subotu 9-13 sati u kompjuterskoj učionici, Šalata 3b. Cijena tečaja je 500 kn i uplaćuje se na žiro-račun Medicinskog fakulteta 2340009-1110024619, poziv na broj 02-3002. Prijave za tečaj primaju gđa. Anita Putrić, e-mail: aputic@mef.hr, tel. 01/45-66-987 ili gđa. Tihana Zidanić, e-mail: tzidanic@mef.hr, tel. 01/45-90-242. Program tečaja možete vidjeti ovdje, a dodatne obavijesti o programu tečaja mogu se dobiti od prof. dr. Jadranke Božikov, e-mail: jbozikov@snz.hr, tel. 01/29-02-817.