Prva stranica znanstvenog poslijediplomskog studija
 

REPUBLIKA HRVATSKA
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ

ZA UPIS U ZNANSTVENI POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ
U PODRUČJU BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA
ZA STJECANJE AKADEMSKOG STUPNJA DOKTORA ZNANOSTI
u akademskoj godini 2004./2005.

do ukupno 120 studenata

 1. UPIS u prvu godinu doktorskog studija, (studij traje šest semestara), s početkom nastave u listopadu 2004. godine

  PRAVO UPISA U PRVU GODINU STUDIJA imaju pristupnici (do 60 studenata):

  • koji su završili medicinski fakultet ili drugi fakultet iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva i srodnog područja
  • koji imaju uspjeh u dodiplomskoj nastavi izvrstan (5) ili vrlo dobar (4); ili prosjek ocjena najmanje 3,51 (u sustavu ocjenjivanja 5-10 ili A-D prosjek ocjena najmanje 7,51).

 2. UPIS u razlikovnu godinu doktorskog studija, s početkom nastave u listopadu 2004. godine

  PRAVO UPISA U RAZLIKOVNU GODINU imaju pristupnici (do 60 studenata):

  • koji su završili prvu godinu stručnog poslijediplomskog studija ili znanstvenog poslijediplomskog studija na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, (samo ak. godina upisa 1994./1995.)
  • koji su završili najmanje I. (prvu) godinu srodnoga poslijediplomskog studija na drugim fakultetima (npr. Prirodoslovno-matematički fakultet)
  • mogu se prijaviti pristupnici koji imaju uspjeh u dodiplomskoj nastavi i ispod 3,51. Uspjeh ispod 3,51 nosi negativne bodove i to za svaku desetinku -1 bod. Na studij se ne može upisati s ukupno negativnim bodovima.
OSTALI UVJETI
 1. Svi studenti koji se upisuju moraju zadovoljiti na provjeri znanja koja se sastoji od pronalaženja i razumijevanja stručnog teksta ili znanstvenog članka na Internetu, čitanju i pisanju na engleskom jeziku, uz korištenje programa Internet Explorer ili Netscape te pisanja i komunikacije pomoću programa MS Word i elektroničke pošte.
  Medicinski fakultet će organizirati provjeru znanja za sve pristupnike, 12. i 13. lipnja 2004. (subota i nedjelja).
 2. Preporuča se priložiti radove, kongresne sažetke kao i sažetke postera.
 3. Na natječaj se prijavljujete na propisanim obrascima . Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.
VISINA ŠKOLARINE: - 15.000,00 kn po akademskoj godini (dva semestra),
                               - 415,00 kn za jedan ECTS bod upisanih kolegija razlikovne godine.
Školarinu treba uplatiti u cijelosti prije upisa (postoji mogućnost povoljnog kreditiranja).

ROK ZA PODNOŠENJE MOLBI JE do 1. lipnja 2004. godine. Prijave se šalju na adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet, Odsjek za poslijediplomsku nastavu
Šalata 3, 10000 Zagreb.
Prijava za upis u prvu godinu doktorskog studija, za polaznike koji polažu završni ispit u srpnju 2004. je do 31. VII. 2004.
U slučaju kada se javi više pristupnika ODABIR će se napraviti prema kriterijima Fakultetskog vijeća u sastavu za poslijediplomsku nastavu. (vidjeti u Obrascu na http://bio.mef.hr).
Propisanu PRIJAVU i OBRAZAC za kriterije bodovanja te sve dodatne OBAVIJESTI možete dobiti:

 • na Medicinskom fakultetu, Odsjek za poslijediplomsku anstavu, Zagreb, Šalata 3, ponedjeljak, srijeda i petak od 9 do 12 sati
 • na internetskoj stranici http://bio.mef.hr, gdje možete uzeti datoteku Prijava i Obrazac
 • na zahtjev, prijava i obrazac bit će dostavljeni poštom ili e-mailom.
  Informacije: e-mail: aputic@mef.hr
Natječaj je objavljen u dnevnicima "Večernji list" i "Jutarnji list" u petak 30. travnja 2004.

Pristupnici moraju u svrhu prijave na natječaj popuniti i predati ukupno tri propisana obrasca:

 1. Prijavu za upis
 2. Obrazac za bodovanje i
 3. Preporuku studentstog mentora
Propisane obrasce za prijavu na natječaj možete pohraniti (engl. download) s ove stranice (vidi dolje). Molimo obratite pozornost da postoje dvije inačice ovih obrazaca - za upis u I. godinu i u razlikovnju godinu Studija.
Obrasce možete pohraniti na svoje personalno računalo jednostrukim ili dvostrukim klikom na ikonu obrasca i biranjem opcije Spremi (Save ili Save Target As ili Save Link Target As) iza toga. Svi dokumenti stoje vam na raspolaganju u MS Word i Adobe Acrobat PDF obliku (potrebno je pohraniti samo jedan od ta dva oblika te ga otisnuti i popuniti).
Upis u I. godinu Studija Upis u RAZLIKOVNU godinu Studija
Prijava za upis: Word ili PDF
Obrazac za bodovanje: Word ili PDF
Preporuka studentskog mentora: Word ili PDF
Prijava za upis: Word ili PDF
Obrazac za bodovanje: Word ili PDF
Preporuka studentskog mentora: Word ili PDF

Tečaj pripreme za provjeru znanja za one pristupnike koji to žele održat će se u petak i subotu, 21. i 22. svibnja i to u petak, 21. 5. 16-19 sati i u subotu 22. 5. 9-13 sati u kompjuterskoj učionici, Šalata 3b. Cijena tečaja je 500 kn i uplaćuje se na žiro-račun Medicinskog fakulteta 2340009-1110024619, poziv na broj 02-3002. Prijave za tečaj prima gđa. Anita Putrić, e-mail: aputic@mef.hr, tel. 01/45-66-987. Program tečaja možete vidjeti ovdje, a za dodatne obavijesti o tečaju molimo kontaktirati prof. dr. Jadranku Božikov, e-mail: jbozikov@snz.hr, tel. 01/29-02-817 ili g. Darka Marinovića, prof., tel 01/45-66-907.